Category Archives: Thola indoda

Thola indoda

By | 30.03.2021

Wehla ngamathango womabili, wehla ngeKangala, wathi asemithonjaneni yikaSwangubo wazibethela zajama. Nangu uNdala uphethe amathumbu ngezandla, uvuthela igazi ngomlomo.

Unina wathi: Mntanami, isifo samanzi ngiyasesaba; Abangani bakho laba, bazakuthi nabakubulalako nawe uzazibulalela. Skip to content. Msiza E! Msiza liphahla Mrholozi! Mbina komo yetlhaba. Mfazi wamabele amade owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa niligwana. Ngumathethela, Lilihlo loMsuthu aliboni libona tlhabalantsweni. Simavovo akonyoni, Simarhobejani akojaja, Amalila angakabethwa NguMsiza, owasiza uNdala amadoda alibele.

Sikhutjhwe ngezekhaya, sabetha ithango ngemva. Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla, Wehla ngamathango how to calculate miles per gallon formula, wehla ngeKangala, wathi asemithonjaneni yikaSwangubo wazibethela zajama.

Yehla inyoni yesirhodimo Umoya omumbi owageda iinkomo nabantu. Abantu sewuqede amatjhumi abunane, Iinkomo uqede amatjhumi alithoba android 7777 port. Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla. Uthe angaphetjheya kweligwa neligwana, wazibethela zajama. Kwavela uNdala. Undala uvela ngoNomude. Wahlulukela uGobholibi kaMasanabo, USotjambunda wabandazela iimbambo zamadoda, USomatjhiya, indoda eyakhotha ubovu ngomlomo, USombambo zaya uluhlu zaya amasolokohlo.

Izithakazelo zakwa-Khwela Ndulini, Mgabhazi, Sicubu kasosiwa, wasosa uyosihlawula!Hi admin, ngicela ungifihle. Ngithandana nalo bhuti wangaphandle sa, sesina 4 months sithandana. Last uthe sekuyisikhath sokuth angifake kuma powers akhe, if ngimbuza ukuth uzongifaka kanjani uthi ngizoza lapho esebenzela khona angigcobe ngo oil kuze ama powers akhe angazi ukuth ngithandana naye but okungixakayo ungidonse ngendlebe wathi angingatsheni muntu ngalento.

Bengisacela i advise yenu ukuth ngiye na? Bazalwane ngicela ningcobelela nakhu ngisala eyntweni kanti kuchaza ukthin kuth TBT ngbona abantu mabe poster bafaka khona manje ngsele mina.

Plc hide me ngidinga owesilisa ozingiromansa angikhothe ngize ngichame angikaze ngikuzwa ngiyafisa ngineminyaka engu 32 female. Admin Sbo:: me u Mabaso. Iz it true ukuthi uma udla ukudla okune Knorrox uba nenquza emanzi unuka namakhwapha uma ungumfana unuka amasende??? Guys onalengoma ka Dumi Mkokstad entsha eyaba ngu N0 3 ngezi 31 ebsuku ngicela angi whatsap inkosi imbusise ozongi whatapa ngayo.

Hi ngingowesilisa 30yrs ozithandayo, futhi obukekayo. Ngifisa ukuxhumana nentokazi noma owesifazane odinga uthando lweqiniso futhi osekhathele okomhlaba kusukela ku yrs. Makube umuntu ozithandayo, onenhlonipho, Ofisa ukuxhumana nami plz Call me on Ngiyaxolisa kwabadlalayo sengikhathele yibona. People please one pic katata esebhoksin ngicela angi whatsap ngayo ngizibonele ikhehla bakith dt my whatsap no Ngicela ungifihle plz ungangivezi ngingowesifazane ona 34 ngihlala ejhb nginomntwana ona 8y ngihlala nobaba wakhe ungilobolile,into eyenzekayo uyajola hayi kancane ngalendlela yokuthi ufuna ngibone,uyahamba angabuyi angafoni n nami angisamfoneli angisambuzi lutho futhi sesina 2months engangikhulumisi ngike ngambuza ukuthi uke acabange yini ngempilo … More yami wathi no, kule 2m asenzi nenkonzo yasekameleni uyazilalela nje n nami sengize ngajwayela, so manje sengenele wuye ngifisa ungifunise indoda ezimisele ngokuba momfazi angiphuzi angibhemi curently im not working kube umuntu osekhulile owaziyo ufunani my nois angangi whatsap lana plz inform me uma sewupostile.

Happy 2. Angry 3. Lonely 4. Horny 5. Missing someone 6. Bored 7. Broke 8. Confused 9. In love Sleepy OTHER specify. Girl : baby please take off the condom Boy : why?

Hide Admin ngicela ukuphuma eshlokweni " Ngicela onolwazi lwe wap yoku download u music kwabasebenzisa I Blackbery. My half. My sugar. My love.Wonke umuntu walapha e-Mzansi oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso luyinto enjani.

Njengoba igama lisho, umuthi wentando usebenza kakhulu kubantu asebevele bethandana. Ngabe nifuna uthando lwenu kube olweqiniso futhi kube olwanguna phakade? Tholani intado kubalaphi bendabuko abavelele. UPrince Sajjib usevuselele uthando kumakhulukhulu abantu. Nawe ungaba omunye wabo. Intando isisize abaningi abantu abebenezinkinga ebudlelwaneni babo. Iqeda izingxabano ezingenasizathu, isuse izichitho ezifakwe othandweni lwenu, ivuselele imizwa yothando efadabalayo kanye nokunye okuningi.

Musa ukulahlekelwa isinqandamathe sakho, thola intando yoqobo ku Prince Sajjib. Baze bahlupheka abantu bakithi bezulazula bethungathana nothando! Inye nje inkinga yabo, sebekhohlwe nya amasiko kanye nemvelaphi yabo.

Sekwashelwa ngamafoni kuleli lanamuhla. Bangaki nje abaqonywa izintombi ezinesimilo nothando? Bangaki nje abaqonywa abantu ababashele ngoba bebathanda ngokweqiniso? Inkinga yinye, lababantu abanothando, isimilo nenhlonipho ababona othathekile.

Abahambe beqoma yinoma ubani. Uthwala kanzima ukuze othole lentombi oyibona ikufanale. Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma uhambela phezulu ungawasebenzisi amakhambi esintu. Isimonyo eminye yemithi yakudala kuleli lakithi. Yayisetshenziswa omkhulu uma beyoshela emfuleni.

Ngikutshela ukuthi uma insizwa ike yasebenzisa lomuthi akudluli ntombi. Iduku lalima ngesonto elilodwa. Awu sukanini madoda kanti yini eyayidala ukuthi abantu bakudala babe nesithembu kangaka. Akukho okunye ngaphandle kwesimonyo. Usithola ngebhodlelana kanti sona sibomvu. Usigcoba emashiyeni nasemzimbeni njalo uma usuya kumuntu omuthandayo. Kungensuku ezingaki uzobe usugiya wedwa uyibhingu lakwenu. Lomuthi uheha othandiweyo wakho, umenze naye azifele ngawe kanti kuyoba uthando lwenhlonipho nokwethembana.

Musa ukusabe usachitha isikhathi, thola isimonyo ezinyangeni zendabuko kuleli lakithi.Yiwona ke lomuthi ofunwa yiwo wonke umuntu wesifazane nowesilisa ohlala kuleli. Uthando akuyona into etholakala kalula kanti futhi akuyona into ongaphila kalula ngaphandle kwayo. Ubhekaminangedwa omunye wemithi enohlonze nesebenzayo yesizulu noma ngizothi yesintu. Mina ngokwami ukwazi noma ngokwami ukucabanga, lomuthi ufanele abantu besifazane. Nakuba nabantu besilisa sebewusebenzisa kodwa umthetho wakhona kumele engabe usetshenziswa abantu besifazane.

Silula nje isizathu salokho. Esikhathini esiningi, abantu besilisa ababa wuhlupho ebudlelwaneni noma ngingathi othandweni. Ibona abajola kakhulu kunabantu besifazane lokhu esikubiza ngokuthi phecelezi i-cheating.

Ubhekaminangedwa wona usiza kuphi na? Lomuthi unceda wena ukuthi ukwazi ukugcina umuntu wakho engowakho nje kwaphela. Ngalomuthi ungaba naso isiqiniseko sokuthi uthando lwenu aluphazamiseki. Ukungaphazamiseki kothando lwenu kusho ukuthi ungakwazi ukuhlala nendoda noma nonkosikazi wakho engekho umnakwenu ozokubangela inkathazo. Phela ayikho into enyinkinga njengokuba nomnakwenu. Umnakwenu lo engakubulala nokukubulala. Ngezizathu eziningi ezingabangela lokho.

Kungagcini nje lapho, engakuthakatha ngisho nokukuthakatha. Engani phela kunenkunzimalanga yomuthi obizwa ngesichitho. Yiwo kanye-ke lomuthi ohlukanisa abantu. Yiwo kanye lomuthi oqeda imizwa owawunayo noma onayo ngomuntu wakho. Pho ubanike ofuna ukuthathelwa isithandwa senhliziyo yakhe.Wonke umuntu walapha e-Mzansi oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso luyinto enjani.

Njengoba igama lisho, umuthi wentando usebenza kakhulu kubantu asebevele bethandana. Ngabe nifuna uthando lwenu kube olweqiniso futhi kube olwanguna phakade? Tholani intado kubalaphi bendabuko abavelele. UPrince Sajjib usevuselele uthando kumakhulukhulu abantu.

Nawe ungaba omunye wabo. Intando isisize abaningi abantu abebenezinkinga ebudlelwaneni babo. Iqeda izingxabano ezingenasizathu, isuse izichitho ezifakwe othandweni lwenu, ivuselele imizwa yothando efadabalayo kanye nokunye okuningi.

Musa ukulahlekelwa isinqandamathe sakho, thola intando yoqobo ku Prince Sajjib. Baze bahlupheka abantu bakithi bezulazula bethungathana nothando! Inye nje inkinga yabo, sebekhohlwe nya amasiko kanye nemvelaphi yabo. Sekwashelwa ngamafoni kuleli lanamuhla.

Dr. Duda – Thola (Ronald Enakadm Remix) Ft. Zodwa

Bangaki nje abaqonywa izintombi ezinesimilo nothando? Bangaki nje abaqonywa abantu ababashele ngoba bebathanda ngokweqiniso?

Inkinga yinye, lababantu abanothando, isimilo nenhlonipho ababona othathekile. Abahambe beqoma yinoma ubani. Uthwala kanzima ukuze othole lentombi oyibona ikufanale. Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma uhambela phezulu ungawasebenzisi amakhambi esintu. Isimonyo eminye yemithi yakudala kuleli lakithi. Yayisetshenziswa omkhulu uma beyoshela emfuleni.Unjan admin nabalandeli bengicela ukufuniswa owesilisa ona onothando ay oze ngenkanuko ngokuhlala ngikwa Hlabisa ngitholakala ku Ngiyabingelela kuwena admin nabalandeli, sacela ukuphuma esihlokweni.

Ngicela ungifihle ungangivezi. Indoda inayo ngaphandle, iminyaka iwu 29 manje sengifuna umntwana yin engangisiza??? Ngiyintokazi eyenza unyaka wesithathu eTshwane University of Technology January ngadibana nobhuti ongu mpedi ngiyasola usebenzisa imithi emibi kakhulu ngoba ngavele ngakhohlwa konke ngamuthanda ngendlela eyismanga ngashintsha isim card ngenzela umuntu wami omdala wase Mpumalanga angangitholi. Wathi kimi ungu Doctor koda akakaqedi ukufunda wenza unyaka wokugcina.

Sathandana and njalo wayefuna ucansi enemali enganqeni ukuthengela abang Indaba yakhe yokuba nemali engaka yake yangithusa kodwa ngabuye ngathi ayi ngoba vele udokotela. Manje ngo March wangibuza ukuthi umama usebenzaphi ngathi uThisha wabuza ukuthi eaqala nini ngathi usena 26 years esebenza wathi angiye ekhaya ngifike ngiphathe iCopy eCertified ye ID kaMama ngintshontshe ne payslip.

thola indoda

Ngadideka nje ngathi ngiyamubuza ukuth why wathi ufuna ukuthatha ama savings akhe yena lomfana awabhalise ngegama lami manje ufuna ukuth uma ngibaleka ngoba akangithembi kahle akwazi ukungithola ngo Mama ngoba uzobe esenawo ama details akhe. Kwathi kumele ngihambe ngakusasa ekuseni ngiqoqa izinto zami ngabona amaphepha ngawavula ngathola ama Married Certificates wakhe cishe ayengu 8 eshade nabantu abahlukene ngathola ama Life Policy Documents, Ngathola ama Copy ama ID inqwaba.

Ngathatha izinto zami ngabaleka isigebengu lesi siqola abantu bese sifuna ukuqola umama nga reporter emaphoyiseni angamuthola la ehlala khona amubheka kanye wezwa wathutha.

Manje sengisaba nokubuyela eskoleni. Ngikubona konke kodwa indlela ayengilala ngayo ingenza ngizizwe njenge ntombazane engenasimilo I feel Used. Please help Ngimise kanjani ngoba nasekhaya abazi nomuntu wam ngathola esenentombi ehlala 4 houses from my home. Ngiyacela ucc inemnyaka ew35 kuyaphansi inumber yam ka whatsApp nans ngihlala Empangeni ngyabonga. Ngiyinsizwa esencane 30 years ngokokusebenza ngingu Mhlengikazi la eThekwini.

Ngadibana nothandiweyo wami eminyakeni emibili edlule ngivele ngisebenza naye esebenza kwesinye sezitolo zokudla. Sithandanile wayeka emsebenzini wathi ngeke asebenze estolo indoda yakhe ingu Nurse kumehlisa isthunzi ngakho usehlala dekeee ilanga lonke efulethini lami. Mina ke ngumfana wase makhaya obahloniphayo abantu nobakhonzile. Kunabo Nurse besifazane engisebenza nabo siya Lona owakwam ke akakufuni lokho akasafuni lokhu ngihleka nabo akafuni ngi Whatsapp nabo kodwa wangithola ngivele ngisebenza sengina 5 years ngisebenza.

Lana emgwaqeni akafuni ngibingelelwe ngabantu ekubeni ngisebenza ngabo abantu. Uma ngingena ebusuku kulelo viki uyohlina ke kube muncu endlini isonto lonke athi bengihleli ngenzani nezintombi zami ebusuku. Lomuntu wangithola ngivele ngisebenza futh ngisebenza nabo labantu. Uma ngimxosha uthi akayi ndawo okungenjalo kuzophuma isdumbu uzalwa nezinsizwa yena so ngeke adlale mina.

Akakaze angibamba nentombi angimjoleli futhi angifihli lutho. Kwenziwa njani uma kunjena sengiwa acelile ama transfer ngifuna ukubaleka kodwa awaka Approver kusukela Ngo January. Ngyanibingelela Ngiwu sisi 29 yrz nginabantwana ababili gel and boy sebekhulile ngahlukana nobaba wabo Ngicela ukufuniswa ubhuti onezingane naye odinga uthando lweqiniso angnankinga ukt ukuyiphi indawo Uma Ngicela kube umuntu osekulungele ukuba sothandweni olusha kungabi umuntu osafuna ukuvala iskhala somuntu wakhe ngami.

IMITHI YOTHANDO ESEBENZA MASINYANE

Ngicela ozimisele ashiye inumber kuma comment ngzobuyela kuye ngyaxolisa kwabanesizungu. Mhleli ngiyabingelela cel cc odinga thando onenhloso yokuba sothandwen angidingi oneyinhloso zakhe ngina 34 abe na abe se dbn tongaat bhamshela verulam ndwedwe nom kude bt mesokwaz kuxhumana pls ngidinga esokwakha muzi naye Ngisacela uxhunyaniswa no wesifazane osefuna I kusasa sekhathele kudlala ona 29 to 40 ngihlala pmb naye hlale pmb noma dbn ngina 33 noma enengane mayesazo kwazi kungizalela kulungile nansi namba yami Ngiphinde ngabuya Admin.

Ngiyinsizwa esi ready ukuba nomubtu size nami Abe wunkosikazi wami,Abe ongaphuzi,ongabhemi,Abe less than 36 years please. I really need love. Comment or like I will keep on checking. Thanks admin. Ku wrong ke kodwa ukuthi lesifundiswa esingu mfazi ka mfowethu omncane ukuthi silokhu sibhinca iBhayi la endlini lokhu siveza amathanga amahlophe.Faka amanzi edilozi ekudleni kwendoda.

Consisa ubisi lwebele esiphuzweni sakhe. Akukho bhola elibukwa layikhaya. Utshwala ubuphuzela ekhaya yedwa. Ikhadi lakhe lasebank lihlala emabeleni.

Tag: Indoda

Njalo ngo8 ngidinga ucansi. Uma esheshe wachama ungakachami mncishe inyanga yonke. Angayithinti iphone yakho ngoba uzokubuza imibuzo edakiwe. Angavakashi umamezala ngoba ngeke ubhejwe ngalelolanga. Ungambhebhisa umngane wakhe kodwa ningabanjwa. Mhla wakushaya, umakhelwane oyofika kuqala ezokhuza, one day ubombhebhisa.

Indoda engakukhothi ngaphansi ifebele.

thola indoda

Indoda enepipi elincane izalele amavezandlebe. Mthengele isondo lokunciphisa umkhaba ukuze anganciphelwa ipipi. Uma elokhu efonelwa omabeyingane thola uBen Indoda iyagitshelwa ngaphezulu uyihlikihle ngesbumbu ikhalise okomdlwane wakubo. Oskwiza abanake amadoda abo bayeke ukubanga iscefe.

Uma indoda ikhala ngenyongo ichathe ipipi. Iyadliwa-ke imali yendoda ukuze lesfebe esiwunina singayinuki. Uma kwenziwa umsebenzi noma iparty, make sure ukuthi ishende lakho likhona kuma-vip.

Rate This. Like this: Like Loading Mcuphe umfazi. Mdlise ezwe wena…. Akalahle abangani bakhe. Mfihlele inombolo yakho yase bank.

thola indoda

thoughts on “Thola indoda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *